For english text, please go to bottom of page.

Time To Heal Retreat: Find your personal power!

9-16'th of March-24

......Det unike retreatet med healing, yoga & indre vekst på øyen der solen "nesten alltid skinner"!

Å være i kontakt med vår personlige kraft er en styrke og veiviser gjennom livet - og dette er også energien som påvirker gjennom det nye året som når er her, 2024. Mange opplever en lengsel og et savn til seg selv og føler en avstand. Spørsmål som "hvem er jeg, hva er mine drømmer og potensialer" er koblet opp mot vår personlige kraft. Her kommer også energien vår inn, styrken og troen på oss selv.

Time To Heal retreat er en uke som er nøye satt sammen - det vil løfte og heale både kropp, sinn og sjel. I ett med hav og fjell - under deilig sol på Afrodites øy, skal vi ved hjelp av viktige verktøy finne tilbake til lyset og solen inne i oss!

Retreatet som vil gi deg riktig energi!

Året 2024 er innen numerologi bærer av tallet 8. Dette er energi som påvirker oss og det handler om overflod og personlig vekst med kraft.

Har du noen gang tenkt over at ditt indre lys kan lysne opp et helt mørkt rom? Dette lyset kan også kalles for indre sol og indre kraft...en energi som først og fremst skal løfte deg, gi deg et positivt liv, men også gi til de rundt deg. Vi lever et liv som stadig tapper oss for energi og vår fysiske kropp med vårt sinn utsettes for enormt press. Over lang tid vil vi kunne føle oss tomme, frakoblet og deprimerte. Dagene blir vanskelige og vi søker desperat noe som kan løfte oss og gi oss mer energi med mening. Vi må da styrke lyset og den indre solen i oss....med den vil livet gi oss positive opplevelser og det er her Time To Heal retreatet vil kunne hjelpe deg på veien! 

Denne uken skal jeg veilede dere som er her! 

Som yogalærer, sjamankvinne og spirituell veileder skal jeg hjelpe dere med å skrelle bort det som ikke nærer, usikkerheten og frykten på veien mot indre styrke, troen på seg selv og en stor dose egenkjærlighet! Vi skal se på det som forstyrrer og blokkerer før vi henter frem det nye. En liten rebirth er det vi ønsker før du reiser hjem med verktøy i lommen som du også kan bruke i din hverdag.

Dette er det vi skal jobbe med:

 • Healing av traumer som går på eget selvbilde, selvtillit og energinivå som gjøres ved hjelp av guidede meditasjoner, indre reiser, lydhealing sirkel og trommereiser. Hver deltaker får også en individuell healing med veiledning (dette gjelder kun de som har kjøpt hele retreatet - besøkende med type dagspass kan bestille utenom ved ønske).
 • Sol & måne yoga! Øvelser for indre kraft og glede, men også for det mer feminine, indre flyt og egenkjærlighet.
 • Fri dans som hjelper oss med god kontakt av kropp og følelser.
 • Temakvelder: Fokus på personlig kraft, selvutvikling og større kunnskap om det største mirakel: DEG!

Litt mer om uken:

Vi skal utover indre arbeid, yoga og bevegelse oppleve denne delen av øya (Kyrenia) hvor historie og kultur står sterkt. Det blir besøk til et gammelt kloster, til den nydelig byen med den vakre havnen, historisk borg ved siden av gode samtaler, god sunn mat og kos!

Det blir også en dag med guidet tur i de vakre Kyrenia fjellene.

Vår retreat-villa:

Vi bor mellom hav og fjell i en fin villa som har alt vi trenger. Her vil vi dyrke vår tid, alene og sammen. Det er nytt og moderne, store soverom, flere bad, stor stue og kjøkken, stor terrasse med basseng som peker mot havet, badebasseng og solsenger....noen hundre meter til hav, strand og stillhet....

Området er preget av stille gater blant nydelige hager og små hus med flere bassengområder, SPA, treningsrom, innendørs basseng og liten restaurant. Nydelig å vandre når tiden er der!

Se mer bilder av sted/villa etter teksten :))

Så over til det mer praktiske!

* Retreatet er fullt!! Nye retreats er satt opp, se oversikt øverst på siden

Om du ønsker å være med på dette Time To Heal Retreatet så er det viktig at du leser videre...

Retreat Sted: Esentepe - Nord Kypros.

Dato: lørdag 9 mars - lørdag 16 mars 2024

Pris retreat:

Prisen er uten flybilletter og transport til/fra flyplassen: 

Ved påmelding før 1 februar 2024 betaler du prisen kr. 6500,- Etter den dato er prisen Kr. 8000,-

Pris uten overnatting: 

Om du bor i området og ønsker å delta gjennom dagene så er det en mulighet. Da betaler du kr 3250 for uken og du får delta gjennom hele programmet fra morgen til kveld.

Dette er inkludert i prisen: daglig yoga, meditasjon, undervisning/timer/samlinger, utflukt, måltider (2 dgl: frokost og sen lunsj/tidlig middag. Mer om maten kan du lese lenger ned), overnatting (OBS! rom deles med andre deltakere) og 1 stk individuell healing med veiledning før avreise.

Hva du må ordne utenom/dette er ikke inkludert i pris over: Flybillett må bestilles av deg som jeg også kan hjelpe deg med. Bestille tur/retur til LARNACA FLYPLASS, KYPROS. Transport må betales eller deles på av de som deler bil. Totalt vil bilturen ligge på ca 800 kr.

Avstand flyplass og retreat sted:

Det tar ca 1 time og 15 min å kjøre fra Larnaca flyplass i Sør og til Esentepe i Nord. Kypros er delt i to, gresk og tyrkisk. For å komme over til Nord må vi vise passene våre før vi kan komme videre. Viktig at alle pass har varighet over 6 måneder etter dato av oppholdet!!!

Transport bestilles av meg (ikke inkludert i prisen) som fører alle trygt frem til retreat stedet. De snakker engelsk og jeg har kontakt med sjåfør under hele turen. 

Maten under oppholdet:

All mat er hjemmelaget "by me" og vegetarisk som skal virke rensende samt oppbyggende for en god og langvarig energi. Det er frukt, tyrkisk yoghurt, korn, grønnsaker, oliven, linser, bønner, ris....supper og gryter hvor næringsinnholdet er på topp :) Maten er lokal og modnet av solen...og det er kjærlighet i hver lille ingrediens! 

Dere får: God og stor frokost + sen lunsj/tidlig middag (avhengig av aktiviteter). Mellom måltid: Bl.a. nøtter/tørket frukt. Drikke: Urte te/kaffe/vann.

All mat som ønskes utover dette må deltakere kjøpe selv. Det en flott restaurant i gåavstand fra villaen og maten er billig :)

Allergier må sies ifra om før oppstart!

Overnatting: 

Det er 3 stk store soverom som deles på gruppen. Ved større grupper vil muligens 2 villaer på området benyttes. Om det er utfordringer med å dele rom snakke med meg så ser vi om det finnes en løsning! Rommene er store, luftige, lyse og med gode senger. Noen har køyesenger andre dobbeltseng som passer for de som reiser sammen :))

Påmelding:

 • Alle påmeldinger må sendes skriftlig til vilde.lassem@gmail.com 
 • Flybillett må bestilles på eget ansvar samt forsikring ved evt avbestilling. Kopi av billett sendes meg på vilde.lassem@gmail.com Husk: Jo tidligere du bestiller flybillett jo billigere blir den ;))
 • Ved ønske om hjelp til bestilling av billett kontakte meg og jeg hjelper deg gjerne!


Viktig!

Om Time To Heal må avlyse retreatet er det viktig at alle har ordnet med fly/avbestillings forsikring på FORHÅND. Time To Heal Vilde Lassem er ikke ansvarlig for evt tap av flybilletter.

Pakkeliste:

Ved påmelding vil også en hyggelig velkomstmail komme til deg! Jeg vil også dele pakkeliste for uken....vi trenger ikke mye og håndbagasje holder for de fleste! Husk: du sparer mye penger ved å kun bestille håndbagasje for flyturen!

Til slutt....

Time To Heal er et konsept bygget på kjærlighet i hver minste detalj! Denne uken vil løfte og styrke deg - du vil garantert hente minner for livet. Opplevelser, samtaler, selvutvikling, glede og kjærlighet....du vil elske det! 

Hvorfor Time To Heal retreat er unikt? Les mer her:

Jeg gleder meg til å åpne døren for DEG på Nord Kypros starten av det nye året, 2024, året med overflod!

Lys, Vilde

Godkjent healer, Intuitiv Veileder og Yogalærer siden 2010.


The unique retreat with healing, yoga & inner growth on the island where the sun "almost always shines"!

Being in touch with our personal power is a strength and a guide through life - and this is also the energy that influences through the new year that is now here, 2024. Many people experience a longing and a longing for themselves and feel a distance. Questions such as "who am I, what are my dreams and potentials" are connected to our personal power. This is also where our energy comes in, our strength and faith in ourselves.
The Time To Heal retreat is a week that has been carefully put together - it will lift and heal both body, mind and soul. In one with sea and mountains - under the lovely sun on Aphrodite's island, we will use important tools to find our way back to the light and the sun inside us!

The retreat that will give you the right energy!

In numerology, the year 2024 is the bearer of the number 8. This is energy that affects us and it is about abundance and personal growth with power.

Have you ever considered that your inner light can light up a completely dark room? This light can also be called the inner sun and inner power...an energy that should primarily lift you up, give you a positive life, but also give to those around you. We live a life that constantly drains us of energy and our physical body and our mind are subjected to enormous pressure. Over a long period of time, we can feel empty, disconnected and depressed. The days become difficult and we desperately seek something that can lift us up and give us more energy with meaning. We must then strengthen the light and the inner sun within us....with it, life will give us positive experiences and this is where the Time To Heal retreat will be able to help you on the way!

This week I will guide you who are here!

As a yoga teacher, shaman woman and spiritual guide, I will help you peel away what does not nourish, uncertainty and fear on the way to inner strength, self-belief and a large dose of self-love! We will look at what disturbs and blocks before we bring out the new. A little rebirth is what we want before you go home with tools in your pocket that you can also use in your everyday life.

This is what we will work with: 

Healing of trauma that affects your own self-image, self-confidence and energy level, which is done with the help of guided meditations, inner journeys, sound healing circle and drum journeys. Each participant also receives an individual healing with guidance. (this only applies to those who have purchased the entire retreat - visitors with a "day pass type" can order outside if they wish).

 • Sun & moon yoga! Exercises for inner strength and joy, but also for the more feminine, inner flow and self-love. 
 • Free dance that helps us with good contact between body and emotions. 
 • Theme evenings: Focus on personal power, self-development and greater knowledge of the greatest miracle: YOU! 
 • Visit places on the island where the power is strong! There we will also connect, meditate and work with the light...

A little more about the week:

In addition to inner work, yoga and movement, we will experience this part of the island (Northern Cyprus) where history and culture are strong. There will be visits to old monasteries and castles, a lovely city with a beautiful harbour, historic ruins next to good conversations, good healthy food and coziness!

Our retreat villa:

We live between sea and mountains in a lovely villa "Water Lily Garden" which has everything we need. Here we will cultivate our time, alone and together. It is new and modern, 3 large bedrooms, two bathrooms, large living room and kitchen, veranda and giant roof terrace that points both towards the mountains and the sea, swimming pool and sunbeds....a few hundred meters to the beach and silence....

See photos of the place/villa after the text :))

So on to the more practical stuff! 

If you want to take part in this Time To Heal Retreat, it is important that you read on... 

Retreat Location: Bahceli, Esentepe - North Cyprus. 

Date: Saturday 9 March - Saturday 16 March 2024 

Price:

The price does not include air tickets and transport to/from the airport: 

If you register before 1 February 2024, you pay the price 570 euro.  After that date, the price is 705 euro. 

Price without accommodation:

If you live in the area and want to participate throughout the days, there is an opportunity. Then you pay 287 euro for the week and you get to participate throughout the entire program from morning to evening.

This is included in the price: daily yoga, meditation, teaching/classes/gatherings, excursions, meals (2 days: breakfast and late lunch/early dinner. You can read more about the food further down), accommodation (room shared with other participants) and 1 piece of individual healing with guidance before departure. 

What you have to arrange outside of this/this is not included in the price above: Flight tickets must be ordered by you, which I can also help you with. Book a return trip to LARNACA AIRPORT, CYPRUS. Transport must be paid for or shared by those sharing the car. In total, the car journey will be around 70 euro. 

Distance airport and retreat location: It takes about 1 hour and 15 min to drive from Larnaca airport in the south and to Esentepe in the north. Cyprus is divided into two, Greek and Turkish. To get over to the North, we have to show our passports before we can get on. It is important that all passports are valid for more than 6 months after the date of stay!!! 

Transport is ordered by me (not included in the price) which takes everyone safely to the retreat location. They speak English and I am in contact with the driver throughout the trip. 

The food during the stay: 

All food is homemade "by me" and vegetarian, which should have a cleansing and building effect for good and long-lasting energy. There are fruits, Turkish yogurt, cereals, vegetables, olives, lentils, beans, rice...soups and stews where the nutritional content is at its peak :) The food is local and ripened by the sun...and there is love in every little ingredient ! 

You get: Smoothie + breakfast + late lunch/early dinner (depending on activities). Between meals: B.a. nuts/dried fruit. Drink: Herbal tea/coffee/water. All food that is desired beyond this must be purchased by participants themselves. We have several great restaurants within walking distance of the villa and the food is cheap :) 

Allergies must be reported before starting.

Accommodation:

There are 3 large bedrooms shared by the group. For larger groups, possibly 2 villas in the area will be used. If there are challenges with sharing a room, talk to me and we'll see if there is a solution! The rooms are large, airy, bright and with good beds.

Registration:

 • All entries must be sent in writing to vilde.lassem@gmail.com
 • Flight tickets must be booked at your own risk, as well as insurance in case of cancellation. A copy of the ticket is sent to me at vilde.lassem@gmail.com Remember: The earlier you book your flight ticket, the cheaper it will be ;))
 • If you want help booking a ticket, contact me and I will be happy to help you!


Important!

If Time To Heal has to cancel the retreat, it is important that everyone has arranged flight/cancellation insurance in ADVANCE. Time To Heal Vilde Lassem is not responsible for any loss of flight tickets.

Packing list:

Upon registration, you will also receive a pleasant welcome email! I will also share the packing list for the week....we don't need much and hand luggage will do for most people! Remember: you save a lot of money by only ordering hand luggage for the flight!

Finally....

Time To Heal is a concept built on love in every little detail! This week will lift and strengthen you - you will surely make memories for a lifetime. Experiences, conversations, self-development, joy and love....you will love it!

Why Time To Heal retreat is unique? Read more here:

I can't wait to open the door to YOU ​​in North Cyprus the start of the new year, 2024, the year of abundance!

Light, Vilde

Approved healer, Intuitive Guide and Yoga teacher since 2010.