HealingYoga Retreat: Vekk din indre Gudinne!!

For english see bottom of page

Å pleie seg selv, gi seg selv kjærlighet, egentid - dykke litt i dypet... et spirituelt skifte og en ny bevissthet. Det er perfekt timing for divine passion & power... Bli med oss på retreat!

Ved hjelp av egenkjærlighet, strandliv, yoga, meditasjoner, velvære, healingarbeid og besøk av kraftsteder skal vi frigjøre vår feminine kraft. Ja, la oss vekke gudinnen der hvor solen varmer og havet bruser!

Afrodite er vår mest kjente Gudinne som står for alt som er vakkert, kjærlighet, fruktbarhet, seksualitet og representerer vår indre gudinne - som vi alle har i oss. Afrodite bærer sitt sagn fra Kypros der hun steg opp av bølgene og hun har også sitt eget sted på øya. Det er også dit vi skal for å omfavne vår egen skjønnhet!

Denne reisen er for deg som ønsker å føle på det mer feminine i deg selv, kraften og som føler for en velfortjent egentid hvor alt handler om "deg". Det blir vakre aktiviteter som løfter hele deg - yoga, healing, spa, velvære, gyldne strender du aldri vil glemme, solnedganger, Afrodite-kraft ved siden av egentid, strandliv og deilig sol..

En rød tråd vil følge gjennom disse dagene, alt fra praksis til tema til utflukter, mat og opplevelser. Det vakreste er kanskje når vi går mot nymåne den siste dagen...avslutningen kan ikke bli bedre! Fasen hvor vi søker indre fred og ro <3

#god standard #rett ved stranden #daglig yoga & meditasjon #herlige måltider #reise til kraftsteder #healingarbeid

Hvor på Kypros vi bor:

 • Vi bor Nord på øya og på et vakkert lite område som heter Yeni Iskele som er ca 1 time fra Larnaca i sør og flyplassen. Der venter leiligheter på vakre Thalassa Resort som ligger rett ved stranden. Se denne linken: https://www.thalassabeachresort.com/

Nord Kypros:

 • Jeg har vært mye på den delen av øya som er mest urørt - og jeg ble forelsket (!) Naturen er kraftfull, klima perfekt og prisene er også herlig lave :) Øya Kypros er delt hvor sørsiden er Gresk - og Nord er Tyrkisk etter konflikten i 1974. Dette er ingenting vi kjenner eller føler på - mine opplevelser på Kypros er at alle er fantastisk varme uansett hvor på øya jeg er, åpne og bærere av respekt - både når det gjelder de fastboende og turistene. Nydelige mennesker og steder som jeg gleder meg til å ta dere med til!

Datoer:

 • Avreise: 23 juni til Larnaca Kypros (sør).
 • Hjemreise: 30 juni fra Larnaca (sør)
 • Transport blir bestilt og vi blir kjørt over til Nord siden og til Yeni Iskele (Bafra) , ca 1 times tur. Det er fritt å krysse fra nord til sør, men pass må vises frem.

Om leilighetene:

 • Leilighetene ligger i området Bafra - Yeni Iskele og anlegget heter Thalassa Beach Resort. Dette er privat som er leid til turen. Leilighetene er lyse, nye og moderne med alt vi trenger - alle med veranda - strand - sentralt - god komfort. Her er det sjelero og et nydelig anlegg med spa, egen restaurant, basseng - alt vi trenger <3 Merk! Deltakere deler leiligheter og rom (2-3 stk per leilighet), men ved ønske kan dette arrangeres på annen måte, men da blir prisen endret og vil øke noe. Viktig at du sier ifra til meg om du vil være med, men ikke ønsker å dele rom da det finnes løsninger! Bilder kan sees nederst på siden.

Aktiviteter/ stikkord (fullt program vil deles når vi samles):

Utflukter til kraftsteder (både nord og sør), myk yoga, meditasjoner, healing, spa og egenpleie, temaer og historie, veiledning til å vekke den indre gudinnen både teori og praksis, månearbeid, glede, fellesskap, strandliv og egentid.

Om yogapraksis:

Yoga vil kunne passe alle uansett nivå. Det blir en mix av litt yin, chakra og hatha. Timer legges opp til dagens tema, en rød tråd gjennom hele reisen. Om du reiser med kun håndbaggasje vil jeg ordne yogamatter der nede til deg <3

Om utfluktene:

Det blir arrangert transport til disse perlene av kraftsteder vi skal besøke:

 • Afrodites strand og klippe i Kouklia (sør)
 • Golden Beach, Dipkarpaz (nord)

Spabesøk (nord):

Spa behandlinger kan bestilles utenom og er ikke inkludert i prisen nedenfor. Vi bor 5 min unna et fantastisk hotell Kaya Artemis Resort som tilbyr SPA i luksus for den som ønsker. Vi har også SPA på området der vi bor. Prisene er som vi ønsker, lave, og utvalget stort.

Måltidene:

Måltidene du får av meg (2 stk dgl) er basert på frukt, grønt og bær - vegetariske og fulle av kraft! Nydelige smaker da alt er ferskt - ingen bismak av sprøytemidler (!) Ved allergi må dette deles med meg ved påmelding.

Priser:

Hele oppholdet: Kr 7500,- som inkluderer:

Overnatting 7 netter - 7 frokoster og 5 lunsj el lette middager - all transport flyplass - utflukter - daglig yoga & meditasjon

MERK! Flyreisen kommer utenom:

Du bestiller fly utenom og dette gjøres snarest for best mulig pris. Akkurat nå (13 april) kan vi få turer til ca 3500,- Dette vil raskt øke så vi må være raske :))) Vi booker sammen så vi er trygge på reisen. Alle flybilletter må sendes meg som kopi (vilde.lassem@gmail.com) HUSK AVBESTILLINGSFORSIKRING OG EGEN REISEFORSIKRING!

Påmelding/betaling/dep:

Jo raskere jo bedre! Send meg en pm eller ring til meg på 93248869. Husk flyprisene er nå greie, men øker fort mot sommerferien. Ved påmelding må depositum betales på kr 2000,- Flybillett må bekreftes-send kopi til min mail. Resten av turen kr. 5500,- betales senest dagen før avreise.

Covid informasjon:

Alle må ta eget ansvar og sette seg nøye inn i hva som gjelder for vaksine - ikke vaksine - PCR test. Hellas ser fortsatt på Norge som rødt land så det er fortsatt restriksjoner. De kan leses mer om på denne siden som er nylig oppdatert og oversiktlig: https://www.ving.no/kypros/aktuell-reiseinformasjon#uvaksinert

Har du spørsmål?

Ta kontakt med meg på tlf 93248869 og jeg vil dele det du har behov for å høre - hjelpe deg med bestilling av fly.

Facebook gruppe opprettes for deltakere hvor vi kan dele og holde kontakt.

Forbehold om endringer:

Da tider er urolige må alle ta forbehold om endringer, det blir da viktig med type avbest.forsikringer in worst case. 

Se også bilder der vi bor: https://www.thalassabeachresort.com/

English text

To nurture oneself, to give oneself love, one's own time - to dive a little deeper ... a spiritual shift and a new consciousness. It's perfect timing for divine passion & power ... Join us on this yogaretreat!

With the help of self-love, beach life, yoga, meditations, well-being, healing work and visits to power places, we will release our feminine power. Yes, let us awaken the goddess where the sun warms and the sea roars!

Aphrodite is our most famous Goddess who stands for everything that is beautiful, love, fertility, sexuality and represents our inner goddess - that we all have in us. Aphrodite carries her legend from Cyprus where she rose from the waves and she also has her own place on the island. It is also where we are going to embrace our own beauty!

This journey is for you who want to feel the more feminine in yourself, the power and who feel for a well-deserved self-time where everything is about "you". There will be beautiful activities that lift you all - yoga, healing, spa, wellness, golden beaches you will never forget, sunsets, Aphrodite power next to your own time, beach life and delicious sun ..

A common thread will follow through these days, everything from practice to topics to excursions, food and experiences. Perhaps the most beautiful thing is when we go to the new moon on the last day ... the end can not be better! The phase where we seek inner peace and tranquility <3

Where in Cyprus we live:

We live North on the island and in a beautiful little area called Yeni Iskele which is about 1 hour from Larnaca in the south and the airport. Apartments await you at the beautiful Thalassa Resort, located right on the beach. See this link: https://www.thalassabeachresort.com/

Northern Cyprus:

I have been a lot on the part of the island that is most untouched - and I fell in love (!) Nature is powerful, climate is perfect and prices are also wonderfully low :) The island of Cyprus is divided where the south side is Greek - and the north is Turkish after the conflict in 1974. This is nothing we know or feel - my experiences in Cyprus are that everyone is wonderfully warm no matter where on the island I am, open and bearers of respect - both in terms of the locals and the tourists. Lovely people and places that I look forward to taking you to!

Date:

 • Departure: 23 June to Larnaca Cyprus (south).
 • Return journey: 30 June from Larnaca (south)

Transport is ordered and we are driven over to the North side and to Yeni Iskele, about 1 hour trip. It is free to cross from north to south, but passports must be presented.

About the apartments:

The apartments are located in the area of ​​Bafra - Yeni Iskele and the resort is called Thalassa Beach Resort. This is privately rented for the trip. The apartments are bright, new and modern with everything we need - all with veranda - beach - central - good comfort. Here there is peace of mind and a beautiful facility with spa, own restaurant, pool - everything we need <3 Note! Participants share apartments and rooms (2-3 pieces per apartment), but if desired this can be arranged in another way, but then the price is changed and will increase somewhat. It is important that you tell me if you want to join, but do not want to share a room as there are solutions! Pictures can be seen at the bottom of the page.

About yoga practice:

Yoga will be able to suit everyone regardless of level. It will be a mix of a little yin, chakra and hatha. Hours are added to the topic of the day, a common thread throughout the journey. If you travel with only hand luggage, I will arrange yoga mats down there for you <3

About the excursions:

 • Aphrodite's beach and cliff in Kouklia (south)
 • Golden Beach, Dipkarpaz (north)

Activities / keywords (full program will be shared when we gather):

Excursions to places for healing & energy  (both north and south), soft yoga, meditations, healing, spa and self-care, themes and history, guidance to awaken the inner goddess both theory and practice, moon work, joy, community, beach life and free time.

About yoga practice:

Yoga will be able to suit everyone regardless of level. It will be a mix of a little yin, chakra and hatha. Hours are added to the topic of the day, a common thread throughout the journey. If you travel with only hand luggage, I will arrange yoga mats down there for you <3

About the excursions:

 • Aphrodite's beach and cliff in Kouklia (south)
 • Golden Beach, Dipkarpaz (north)

Spa visit (north):

Spa treatments can be booked outside of the program and are not included in the price below. We live 5 min away from a fantastic hotel Kaya Artemis Resort which offers SPA in luxury for those who want. We also have SPA in the area where we live. The prices are as we want, low, and the selection is large.

The meals:

The meals you get from me (2 pcs dgl) are based on fruit, vegetables and berries - vegetarian and full of power! Lovely flavors as everything is fresh - no off-flavors of pesticides (!) In case of allergy, this must be shared with me when registering.

Prices:

The entire stay: NOK 7, 500, which includes:

Accommodation 7 nights - 7 breakfasts and 5 lunches or light dinners - all airport transfers - excursions - daily yoga & meditation (NOT flights!)

NOTE! The flight:

You book your own flights and this should be done as soon as possible for the best possible price. Right now (April 13) we can get trips to about 3500, - This will increase quickly so we have to be fast :))) We book together so we are safe on the trip. All airline tickets must be sent to me as a copy (vilde.lassem@gmail.com) REMEMBER CANCELLATION INSURANCE AND OWN TRAVEL INSURANCE!

Registration / payment / dep:

The faster the better! Send me a pm or call me at 93248869. Remember the air fares are now decent, but increase rapidly towards the summer holidays. Upon registration, the deposit must be paid at NOK 2000, - Flight ticket must be confirmed - send a copy to my email. The rest of the trip NOK 5500, - paid no later than the day before departure.

Covid information:

Everyone must take their own responsibility and familiarize themselves carefully with what applies to vaccine - not vaccine - PCR test. Greece still sees Norway as a red country so there are still restrictions. They can be read more about on this page which is recently updated and clear: https://www.ving.no/kypros/aktuell-reiseinformasjon#uvaksinert

Do you have questions?

Contact Vilde + 0047 93248869 or Inger Anne + 0047  91390518 and we will happily answer your questions - and help you book a flight.

Facebook group is created for participants where we can share and keep in touch.

Subject to change:

As times are turbulent, everyone must make reservations about changes, it then becomes important with the type of cancellation insurance in the worst case.

For photos see above.