Uken for egenkjærlighet & gudinne kraft!

I en stadig mer maskulin verden trenger vi å rette fokuset mot det feminine som også er vår stor healer og "fargeklatt"! Ja, i vår feminine del bor alt det vakre vi bærer på og det er nå tid for å løfte det enda mer....

På Afrodite sin øy, Kypros, bor også en naturlig energi av kjærlighet. Afrodite var og er det store symbolet og skjønnhet noe vi også kan koble oss på om vi vet hvordan. Jeg skal gjennom denne uken vise dere veien inn i denne transformative verden som bor i hver og en av dere, nå skal Gudinnen frem - og i ett med fullmåne og solen som står i Jomfruen sitt tegn!

Time To Heal er retreats basert på temaer innenfor spiritualitet, åndelig bevissthet og egenutvikling på alle plan. Som erfaren healer, medium, sjamankvinne og yogalærer gjennom siste 15 årene bruker jeg alt "det jeg er og kan" for å gi gruppen alt det de trenger til å skape magi i eget liv. Dette unike retreatet vil ta for seg disse temaene:

 • Foredrag i energier, hvordan vi balanserer, renser og styrker i hverdagen
 • Yin & sacred divine
 • Selvbilde/selvfølelse/selvtillit - blokkeringer/healing
 • Å være kvinne i denne tiden, dialog og delinger
 • Shakti/divine yoga for feminin tilnærmelse
 • Meditasjoner, sirkelarbeid, og sjamanistiske seremoni
 • Kreativitet/personlig stil - hva bor i deg, hvordan vil du at verden skal oppleve deg? 

Hvor vi bor:

Vi bor i ett med Middelhavet ytterst på klippene hvor vi kan føle havets energi under uken. Villaen er vakker, stor og luftig hvor alle får plass og vi kan i den skape en nydelig gruppe-energi. Her er det rom for å puste inne som ute! Eget bassengområdet, sittegrupper og med en liten sti ned til stille strand hvor du kan svømme i det klare vannet. 

Våre timer og samlinger vil vi ha rundt bassenget og nede ved havet. 

Rommenei villaen er mange med enkeltsenger og noen med dobbeltsenger. Her kan du reise alene eller med noen du kjenner. Nok av bad med stor stue og kjøkken hvor vi også skal boltre oss i frukt og grønnsaker :)

Området hvor villaen vår er, er som en liten landsby hvor vi også kan benytte oss av SPA behandlinger, svømmebasseng, små restauranter, lite supermarked i ett med mange små koselige gater for vandringer og nytelse av de vakre hagene, alt det skjønne er rundt oss, så vel som inne i oss :) 

En variert uke med mye viktig energiarbeid, men også:

 • Egentid som er lagt inn i programmet for strand, velvære eller hva hjerte ønsker.
 • 1 fridag til en mulig bytur for å fylle opp garderoben med farger? :))) 

Ønsker du å være med meg denne uken?

Allerede nå kan du booke denne turen for å sikre deg en plass (begrenset plass for en flyt i gruppe-energien)! Flypriser blir billig og du sparer også en hel del. Her er punktvis informasjon om retreatet:

Dato: lørdag 14 - lørdag 21 september 2024

Pris: Kr ,- som inkluderer 

Datoer/sted:

 • 14.21 september-24
 • Sea Magic, Esentepe, Nord-Kypros
 • Pris: 9700 kr
 • !! Book retreatet innen 1 juli: kr 9200,-

Dette er inkludert:

 • Frokost og middag hele uken * detox og vegetarisk (evt. 1 måltid på reisedager) Måltider vil bli servert i *villaen og *Magic restaurant (5 min gange fra villaen)
 • Vann og te/kaffe
 • Overnatting i dobbeltrom i luksusvilla ved havet, 2 min fra strand, privat utendørs svømmebasseng, gangavstand til spa, badstue og treningsrom, åpne områder med flere svømmebasseng og restauranter i vakre hager, supermarked...Ingenting mer er behov for :))
 • 2 yogatimer daglig med avspenning/meditasjon i vakkert og nytt yoga uteområde !!
 • Hammam - tyrkisk bad (varmt dampbad som regenererer og renser hud og kropp).
 • Gratis inngang til treningsstudio, innendørsbasseng, badstue og dampbad hele uken.

Dette er ikke inkludert:

 • Flybilletter (til Larnaka/Kypros)
 • Transport til og fra flyplassen (gruppen deler biler)
 • Mat/drikke utover det som er beskrevet i pakken.

For de av dere som bor i Sea Magic-området, Esentepe:

 • Dette retreatet er åpent for å bestille yogatimer som drop-in. Send din interesse til vilde.lassem@gmail.com så ser vi på mulighetene!

Trenger du mer informasjon?

 • Ta kontakt på vilde.lassem@gmail.com eller WhatsApp Time To Heal Vilde Lassem +47 93248869

For bestilling:

 • Send påmelding til vilde.lassem@gmail.com så får du en mail med nødvendig informasjon, program og annet som kan være greit å huske på når du reiser.
 • Du vil også få tilsendt en spameny hvor vi kan hjelpe til med timebestilling dersom du ønsker det.
 • Et depositum på kr 2500 må betales når du bestiller retreatet.
 • Depositumet vil bli refundert i sin helhet inntil de siste 3 ukene før retreatstart.
 • Du må sende inn en kopi av flybilletten din så snart du har bestilt den.

Nedbetaling/dele opp i rater?

 • Jeg tilbyr deg som trenger å betale ned i rater en fin løsning! Kontakt meg om dette er noe du ønsker.
Da gjenstår det for meg og si VARMT VELKOMMEN til kjærlighetens paradis! Jeg gleder meg til å følge og veilede en ny gruppe inn i den feminine verden - the sacred divine.

Kontakte meg gjerne ved spørsmål,

Lys, Vilde

English text:

Awaken Your Inner Goddess Retreat, North Cyprus:


The week for self-love & goddess energy!

In an increasingly masculine world, we need to focus on the feminine, which is also our great healer, the heart and our creative "colour splash"! Yes, in our feminine part resides all the beauty we carry and it is now time to lift it even more....

...On Aphrodite's island, Cyprus, also lives a natural energy of love. Aphrodite was and is the great symbol and beauty, something we can also connect to if we know how. Throughout this week, I will show you the way into this transformative world that lives in each one of you, now the Goddess will come forward!... And in one with the power of the full moon and the sun, which is in the sign of Virgo!


A bit about Time To Heal Retreats:

Time To Heal are retreats based on themes within spirituality, spiritual awareness and self-development on all levels. As an experienced healer, medium, shaman woman and yoga teacher for the past 15 years, I use all of my skills to give the group everything they need to create magic in their own lives.This unique retreat will address these topics:

 • Lecture on energies, how we balance, cleanse and strengthen in everyday life
 • Self-image/self-esteem/self-confidence - blockages/healing
 • Being a woman in this time - dialogue and sharing
 • Shakti/divine yoga for feminine approach
 • Meditations, circle work, and shamanistic ceremony
 • Creativity/personal style - what lives in you, how do you want the world to "see you"?
 • Guidance for those who need
 • 1 excursion to a carefully selected power place for healing and sircle meditation.

Where we live:

We live at one with the Mediterranean at the far end of the cliffs where we can feel the energy of the sea during the week. The villa is beautiful, large and airy where everyone has space and we can create a lovely group energy in it. Here there is room to breathe inside as well as outside! Own pool area, seating areas and with a small path down to a quiet beach where you can swim in the clear water.

We will have our classes and gatherings around the pool and down by the sea.

The rooms in the villa are many with single beds and some with double beds. Here you can travel alone or with someone you know. Plenty of bathrooms with a large living room and kitchen where we'll also dabble in fruit and vegetables The area where our villa is is like a small village where we can also be a part of SPA for treatments, swimming pool, small restaurants, small supermarket in one with many small cozy streets for walking and enjoying the beautiful gardens, all the beauty is around us, as well as inside us..

A varied week with a lot of important energy work, but also: Own time included in the program for the beach, wellness or whatever your heart desires. 

1 day off for a possible city trip for exploration, more urban energy or to fill up the wardrobe with colours? :)

Would you like to join me this week?

Already now you can book this trip to secure a place (limited space for a flow in the group energy)! Flight prices will be cheap and you will also save a lot. Here is detailed information about the retreat:

Date: Saturday 14 - Saturday 21 September 2024

Dates/place:

 • 14-21 september-24
 • Sea Magic, Esentepe, North Cyprus
 • Price: NOK 9,700
 • !! Book the retreat by Juli 1.: NOK 9,200

This is included:

 • Breakfast and dinner all week * detox and vegetarian (possibly 1 meal on travel days) Meals will be served in the *villa and *Magic restaurant (5 min walk from the villa)
 • Water and tea/coffee
 • Accommodation in a double room in a luxury villa by the sea, 2 min from the beach, private outdoor swimming pool, walking distance to spa, sauna and gym, open spaces with several swimming pools and restaurants in beautiful gardens, supermarket...Nothing more is needed :))
 • 2 yoga lessons daily with relaxation/meditation in a beautiful and new outdoor yoga area!!
 • Hammam - Turkish bath (hot steam bath that regenerates and cleanses the skin and body).
 • Free entry to the gym, indoor pool, sauna and steam room all week.

This is not included:

 • Flight tickets (to Larnaca/Cyprus)
 • Transport to and from the airport (the group shares cars)
 • Food/drink beyond what is described in the package.

For those of you who live in the Sea Magic area, Esentepe:

 • This retreat is open to book yoga classes as a drop-in. Send your interest to vilde.lassem@gmail.com and we will look at the possibilities!

Do you need more information?

 • Get in touch at vilde.lassem@gmail.com or WhatsApp Time To Heal Vilde Lassem +47 93248869

To order:

 • Send registration to vilde.lassem@gmail.com and you will receive an email with the necessary information, program and other things that might be good to remember when you travel.
 • You will also be sent a spa menu where we can help with booking an appointment if you wish.
 • A deposit of NOK 2,500 must be paid when you book the retreat.
 • The deposit will be refunded in full until the last 3 weeks before the retreat starts.
 • You must submit a copy of your flight ticket as soon as you have booked it.

Payment plan/divide into rates?

*** I offer you who need to pay down in rates as a nice solution! Contact me if this is something you need.


Then it remains for me to say a WARM WELCOME to the paradise of love!

....I look forward to following and guiding a new group into the feminine world - the sacred divine Note! For pictures see the website www.timetoheal.no and under separate link.Feel free to contact me with questions,

Light, Vilde