Book your retreat before 22'th of March and get a beautiful discount!

For english text, please go to bottom of this page

Back To Nature Retreat May-24

Velkommen til vårens vakreste retreat på Nord Kypros!

Uken 18-25 mai inviterer vi til et helt spesielt retreat på en av de mest helligste områdene på Nord Kypros: Karpaz. På tuppen av øya i ett med urørt natur, gyldne strender, turkist hav, små landsbyer og en ubeskrivelig fauna av blomster og dyreliv - skal vi hente healing fra naturen sin kraft.

Har du tillit til naturen? 

Det er en grunn til at Time To Heal har lagt opp til retreat her. Det er stillheten og den lave pulsen...en magisk natur, kraftplasser, strender som ser ut som gull og havet er her det reneste i hele Middelhavet. Ikke minst: en stjernehimmel du aldri har sett tidligere. Vi skal lande, vi skal erfare, oppleve og lære. Det blir nydelige korte vandringer for meditasjon og refleksjon, yoga i ett med solen som står opp og meditasjoner under den røde solnedgangen... Her skal vi lære utbytte av energiene som skifter gjennom døgnets timer.

Uken er nøye utvalgt i ett med fullmånen. Dette blir også et naturlig fokus gjennom retreatet.

Havet er av det reneste
Havet er av det reneste
Mai måned hvor naturen er unik og vakker
Mai måned hvor naturen er unik og vakker

Våre naturlige verktøy og aktiviteter under Back To Nature retreat:

Vi har aktiviteter som naturlig vil hjelpe oss mot en større balanse ved siden av læren om tilstedeværelse og økt bevissthet innen naturen som en healer. Det handler om og gi slipp så energien kan flyte enda bedre ved siden av glede, frihet og stunder som vil følge gjennom hele livet!  Noen av våre aktiviteter er:

 • Myk HealingYoga - for alle nivåer
 • Aktiviteter forbundet med soloppgang, solnedgang og fullmånen.
 • Vandre meditasjoner
 • Guidede turer til historiske og kraftfulle steder
 • Frihet og egentid...

Time To Heal er også retreats hvor vi går inn for å lære...

For oss er det viktig og gi, løfte og inspirere. Under dette retreatet skal vi bevege oss inn i naturen sitt bibliotek, sjamanismen og historien som ligger godt forankret i denne delen av øya. Det blir spennende, mystisk og med myter og vakre historier. 

Historien som healer...
Historien som healer...
Månearbeid er viktig denne uken
Månearbeid er viktig denne uken

Vi bor på et nøye utvalgt sted...

Karpaz Arch Houses er toppen av magien! Her vil du føle at du lever i en annen tid hvor det helt unike, autentiske og sjelefulle skinner gjennom... Rommene er store og luftige med god standard. Her er alt lagt til rette for morgenyoga under det store fikentreet, nydelig frokost og ellers mange små oaser om man ønsker å trekke seg tilbake. Rask gange til lite supermarked om du skulle brått trenge noe. Gåavstand til strand og flere restauranter som vi også gjør i fellesskap.

Karpaz Arch Houses
Karpaz Arch Houses
Rommene er lyse og luftige hvor historien er ivaretatt
Rommene er lyse og luftige hvor historien er ivaretatt

En liten stopp på veien... - tilleggsopplysning:

Lørdag 18/5 lander flere tidlig kveld og vi har valgt å stoppe på veien for å overnatte rett ved det vakre og historiske klosteret Bella Pais i Kyrenia. Det er virkelig verdt et besøk! Gruppen kan da våkne opp til en nydelig energi og besøke klosteret etter en god frokost. Deretter kjører vi langs havet hele veien til Karpaz hvor alle kan oppleve naturen underveis i dagslys.

Dette er uken hvor vi nærer sjelen....

Til slutt og ikke minst: dette retreatet er en nydelig mulighet for å finne tilbake til din indre stillhet hvor visdommen også kan få slippe til. En stillhet, komme hjem til deg selv... Du vil da kunne oppdage det som er mer ekte, en sannhet...din sannhet....vår sannhet...

Let's find our inner peace...
Let's find our inner peace...
Symbols for your journey...
Symbols for your journey...

Priser og bestilling av Back To Nature Retreat:

Pris: 

 • Kr 10 500

Depositum: 

 • Kr. 3500,- Dette beløpet vil kunne refunderes ved kanselering frem til 20 april. Etter den dato (siste 4 uker) vil depositumet ikke kunne refunderes.

Rabatter: 

 • Bestille din plass før 22 mars og få 15 % rabatt!!!
 • ....Rabatt til PAR siden vi tror at dette er det perfekte retreat for to som deler kjærligheten: 15 % før 22 mars og 10 % etter 22 mars....

Dette er inkludert:

 • Transport Larnaca flyplass til Karpaz tur - retur (med stopp i Kyrenia)
 • 1 overnatting i Kyrenia (dobbelt rom - ved enkelt rom kommer ekstra kostnader)
 • 6 overnattinger Karpaz Arch Houses - dobbelt rom, ved ønske om enkelt rom kommer ekstra kostnader - Link til hotellet - facebook: https://www.facebook.com/p/Karpaz-Arch-Houses-100063499782776/
 • Frokost
 • Guidede turer/historie/kultur
 • Yoga og meditasjon daglig
 • Fullmåne seremoni/fest
 • Tema samlinger

Max antall plasser: 10

Ikke inkludert: 

 • Flybilletter til Larnaca, Kypros tur/retur 
 • Middager: Middagene er svært rimelige og for 300 kr får du mye mat med drikke :))

Ønsker du å booke plass?

Send til vilde.lassem@gmail.com og jeg vil sende deg en velkomstmail med nødvendig informasjon samt pakkeliste.

Flybilletter:

Fra Oslo går Norwegian og SAS direkte til Larnaca alle lørdager så de fleste pleier å velge denne reisen. Jo tidligere billetter bestilles jo billigere blir det :))) Akkurat nå (21/2) ligger de på ca 3000 kr tur/retur.

Merk! Det er minimalt du trenger og ta med deg på et retreat som dette og anbefaler håndbaggasje da det også blir mye rimeligere. Det er sol, varmt...pakkeliste sendes ved påmelding.

OBS! Når fly er bestilt sendes et skjermbilde av billetten til Vilde. Supert om vi kan få alle med samme transport som er bestilt, ca 20:00. Spørsmål relatert flybillett? Kontakt meg gjerne!

Vi ønsker en vakker gruppe velkommen til Nord kypros og Karpaz for pleie av kropp, sinn & sjel!

Lys & glede, Vilde & Mehmet

Vilde - Prosjektleder, yogalærer, healer og kursholder

Back To Nature Retreat May-24

Welcome to the spring's most beautiful retreat in Northern Cyprus!

The week of 18-25 May we invite you to a very special retreat in one of the most sacred areas in Northern Cyprus: Karpaz. On the tip of the island in one with untouched nature, golden beaches, turquoise sea, small villages and an indescribable fauna of flowers and wildlife - we will get healing from nature's power.


Do you trust nature?

There is a reason why Time To Heal has set up a retreat here. It is the silence and the low pulse...a magical nature, power places, beaches that look like gold and the sea here is the cleanest in the entire Mediterranean. Not least: a starry sky you've never seen before. We will land, we will experience, experience and learn. There will be lovely short walks for meditation and reflection, yoga in one with the rising sun and meditations under the red sunset... Here we will learn how to benefit from the energies that change throughout the hours of the day.

The week is carefully chosen to coincide with the full moon. This also becomes a natural focus throughout the retreat.

Our natural tools and activities during the Back To Nature retreat:

We have activities that will naturally help us towards a greater balance alongside the teaching of presence and increased awareness within nature as a healer. It's about letting go so that the energy can flow even better alongside joy, freedom and moments that will follow throughout life! Some of our activities are:

 • Soft HealingYoga - for all levels
 • Activities associated with sunrise, sunset and the full moon.
 • Walking meditations
 • Guided tours to historic and powerful places
 • Freedom and personal time...

Time To Heal are also retreats where we go in to learn..

For us, it is important to give, promise and inspire. During this retreat we will move into nature's library, the shamanism and the history that is firmly rooted in this part of the island. It will be exciting, mysterious and with myths and beautiful stories.

We live in a carefully selected place - the energy must feel right...

Karpaz Arch Houses are the pinnacle of magic! Here you will feel that you are living in another time where the completely unique, authentic and soulful shines through... The rooms are large and airy with a good standard. Everything is arranged here for morning yoga under the large fig tree, a delicious breakfast and many other small oases if you want to retreat. A quick walk to a small supermarket if you suddenly need something. Walking distance to the beach and several restaurants that we also do together.

A small stop on the way... - additional information:

On Saturday 18/5, several will land in the early evening and we have chosen to stop on the way to spend the night right next to the beautiful and historic Bella Pais monastery in Kyrenia. It's really worth a visit! The group can then wake up to a wonderful energy and visit the monastery after a good breakfast. We then drive along the sea all the way to Karpaz where everyone can experience nature along the way in daylight.

This is the week where we feed the soul....

Finally and not least: this retreat is a wonderful opportunity to find your inner stillness, where wisdom can also flow. A silence, coming home to yourself... You will then be able to discover what is more real, a truth...your truth....our truth...

Prices and booking Back To Nature Retreat:

Price:

 • NOK 10,500
 • EURO: 915
 • GBP: 780

Deposit:

 • NOK 3,500 
 • EURO: 305
 • GBP: 260
 • This amount can be refunded in the event of cancellation up to 20 April. After that date (last 4 weeks) the deposit will not be refundable.

Discounts:

 • Book your place before March 22 and get a 15% discount!!!
 • ....Couple discount as we believe this is the perfect retreat for two who share the love: 15% before March 22 and 10% after March 22....

This is included:

 • Transport Larnaca airport to Karpaz round trip (with a stop in Kyrenia)
 • 1 night's accommodation in Kyrenia (double room - extra costs apply for single rooms)
 • 6 nights Karpaz Arch Houses - double room, if a single room is requested there are additional costs - Link to the hotel - facebook: https://www.facebook.com/p/Karpaz-Arch-Houses-100063499782776/
 • Breakfast
 • Guided tours/history/culture
 • Yoga and meditation daily
 • Full moon ceremony/party
 • Theme collections (nature as a healer/shamanism)

Maximum number of places: 10

Not included:

 • Return flight tickets to Larnaca, Cyprus
 • Dinners: The dinners are very reasonable and for NOK 300 you get a lot of food and drink :))

Do you want to book this retreat?

Send to vilde.lassem@gmail.com and I will send you a welcome email with the necessary information and packing list.

Airline tickets:

You need to book your flight to Larnaca airport, Cyprus 18 of may with return 25 of may. Transport is arranged to pick up around 20:00 in the evening and will also drive the group back saturday for night flight. Questions? Please ask :))

From Oslo, Norwegian and SAS go directly to Larnaca every Saturday, so most people tend to choose this journey. The earlier tickets are ordered, the cheaper they will be :))) Right now (21/2) they are around NOK 3,000 return.

Note! There is minimal you need and take with you on a retreat like this and I recommend hand luggage as it will also be much cheaper. It's sunny, warm... packing list is sent upon registration.

ATTENTION! When a flight is booked, a screenshot of the ticket is sent to Vilde. Great if we can get everyone with the same transport that has been ordered, around 8:00 p.m. Questions related to flight tickets? Feel free to contact me!

We welcome a beautiful group to Northern Cyprus and the Karpaz for the care of body, mind & soul!

Light & love